Privacyverklaring

Wasserij Tony BV
Wampenberg 10 bus A
2370 Arendonk

BE0473.270.918

Wasserij Tony BV verbindt er zich toe om elke persoonlijke informatie te verwerken overeenkomstig met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt beschreven welke informatie Wasserij Tony BV verzamelt, hoe dit gebeurt en wat we ermee doen. Als u verdere vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact op het telefoonnummer +32 14 67 72 05 of per email info@wasserijtony.be.

 

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

Wasserij Tony BV verzamelt en verwerkt persoons- en facturatiegegevens van klanten met als doeleinde order- en klantenadministratie (o.a. opvolgen orders, leveringen en ophalingen, facturatie).  Mits toestemming van de klant, worden in onze winkel persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) geregistreerd ter identificatie van een te reinigen artikel. We verwerken uw individuele gegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verwerkt volgens minstens een van de volgende wettelijke grondslagen overeenkomstig artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om telefonisch contact op te nemen op +32 14 67 72 05 of per email via info@wasserijtony.be

Tenslotte, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat uw rechten overeenkomstig de AVG niet of onvoldoende worden nagekomen.  Dit kan per post op het adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, te 1000 Brussel, per e-mail op contact@apd-gba.be of door volgende website te bezoeken van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.